Cwestiynau Cyffredin

 • Gallwn eich helpu i :

  • Weithio allan sut i ddylunio a chreu gyrfa a ffordd o fyw sy’n gweithio i chi, yn ystod eich amser yn y Brifysgol ac wedi hynny;
  • Deall pa sgiliau a rhinweddau sydd gennych yn barod a magu’r hyder i’w defnyddio;
  • Manteisio i’r eithaf ar eich amser yn y Brifysgol i gael y profiadau y bydd arnoch eu hangen yn y dyfodol;
  • Datblygu eich rhwydweithiau a chyflwyno’ch hunan ar-lein ac all-lein mewn ffyrdd a fydd yn sicrhau bod y cyfleoedd gorau ar gael ichi;
  • Meithrin yr hyder a’r gallu i ail-ddylunio’ch bywyd os bydd amgylchiadau’n newid neu os byddwch yn newid eich meddwl.
 • Bwriad gweithdai Dylunio Bywyd yw bod yn sesiynau hwyliog, anffurfiol â’r ffocws ar eich galluogi i gymryd rheolaeth o’ch dyfodol.   Bydd llawer o weithgareddau, rhai i unigolion, rhai i grwpiau, ond mae’r gwir ffocws arnoch chi a’ch dyfodol bob amser.   Byddwn yn gweithio drwy bedwar cam y broses gyda chi, gan eich cefnogi ar sail un-i-un i gynllunio’ch camau nesaf, ond chi sy’n gyfrifol am fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd sydd ar gael i chi ac am wneud i bethau ddigwydd i chi’ch hun.

 • Gall, gall pob myfyriwr fanteisio ar Ddylunio Bywyd, naill ai drwy ddod i sesiwn, drwy ddefnyddio’r adnoddau ar-lein neu drwy gysylltu â ni’n uniongyrchol.  Gweler ein tudalen Cysylltu am fanylion.

 • Nac ydy, nid yw’n orfodol, ond mae pob myfyriwr yn PCYDDS ‘wedi’i gofrestru’ yn awtomatig ar gyfer Dylunio Bywyd.   Chi sy’n gyfrifol am fanteisio i’r eithaf ar y gefnogaeth sydd ar gael.

 • Ar hyn o bryd mae gweithdai ar gael ar gampysau Caerfyrddin, Abertawe a Llambed.   Os ydych wedi’ch lleoli ar gampws arall ac â diddordeb mewn cynnal gweithdy yno, cysylltwch â ni yn lifedesign@uwtsd.ac.uk

 • Fel myfyriwr dysgu o bell, gallwch ddefnyddio’r adnoddau ar y wefan hon i weithio drwy broses Dylunio Bywyd yn annibynnol ac/neu mae croeso i chi ymweld â Stiwdio Dylunio Bywyd neu ddod i gyfarfodydd wyneb-yn-wyneb.

  Hefyd rydym yn hapus i gynnig cefnogaeth dros y ffôn neu ar-lein drwy e-bost/Lync/Skype neu’r cyfryngau cymdeithasol.   Ewch i’n tudalen Cysylltu i gael gwybodaeth am sut i gysylltu a phryd.

 • Nac ydy.  Nid yw Dylunio Bywyd yn rhan o’ch astudiaethau sy’n cael ei hasesu, er ei bod yn bosibl y bydd eich darlithwyr yn ymgorffori rhai sesiynau neu weithgareddau o fewn eich modylau.    Rydym yn canolbwyntio arnoch chi’n cael y gwerth mwyaf o’ch profiadau yn y Brifysgol a chyflawni’r nodau y byddwch yn eu gosod i chi’ch hun, nid ar ychwanegu at eich ymrwymiadau asesu.