Gwybodaeth i Staff

Mae Dylunio Bywyd yn fenter a ddatblygwyd gan PCYDDS i gefnogi myfyrwyr i allu manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt tra byddant yn y Brifysgol ac wrth baratoi ar gyfer eu bywyd yn y dyfodol.

Gan fod pob un o raglenni PCYDDS yn meithrin sgiliau cyflogadwyedd hanfodol myfyrwyr o’r tu fewn i’r cwricwlwm, rydym yma i’ch cefnogi drwy ddatblygu a hyrwyddo cyfleoedd allgyrsiol a chyd-gwricwlaidd sy’n ychwanegu gwerth ar gyfer eich myfyrwyr.

Rydym wedi datblygu fframwaith syml o bedwar cam ailadroddol sy’n mynd â myfyrwyr drwy gyfres o ymarferion a gynlluniwyd i’w cefnogi wrth gymryd rheolaeth o’u datblygiad personol a’u cyflogadwyedd.  Bydd y rhain ar agor i bob myfyriwr drwy amrywiaeth o bwyntiau mynediad.

Mewn gweithdy, yn eich ystafell ddosbarth neu ar-lein…

Tu Allan i’r Ystafell Ddosbarth…

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai, digwyddiadau a chefnogaeth i fyfyrwyr y tu allan i’r cwricwlwm, felly anogwch eich myfyrwyr i ddod iddynt. Yn benodol efallai yr hoffech gyfeirio myfyrwyr at ein gweithdai os ydych yn meddwl eu bod yn ei chael hi’n anodd mynd i’r afael â datblygu eu cyflogadwyedd ac y byddai o fudd iddynt ddod i un o’r sesiynau.

Mae rhestr gyflawn o ddigwyddiadau’r dyfodol ar gael ar ein tudalen digwyddiadau.   Os hoffech awgrymu digwyddiad neu weithio gyda ni i drefnu rhywbeth sydd wedi’i deilwra i’ch myfyrwyr, mae croeso i chi gysylltu.

Ymgorffori Dylunio Bywyd

Byddem wrth ein bodd i siarad â staff academaidd am ymgorffori Dylunio Bywyd yn eu rhaglenni lle mae deilliannau dysgu’n cyd-fynd.  Mae croeso i chi gysylltu â ni os hoffech gael sgwrs am y posibiliadau.

Adnoddau

Yn achos myfyrwyr na allant fanteisio ar ein gweithdai (e.e. dysgwyr o bell), gallant ddilyn y broses drwy ddefnyddio’r adnoddau hunangyfeiriol yn adran Proses Dylunio Bywyd y wefan hon.

Mae croeso i chi ddefnyddio’r adnoddau hyn hefyd o fewn eich addysgu, a byddem wrth ein bodd pe gallech roi gwybod i ni sut rydych yn eu defnyddio a phe gallem gael adborth gennych.  Byddwn yn ychwanegu at y rhain dros y misoedd i ddod wrth i ni ddatblygu’r rhaglen.   Os ydych eisoes yn defnyddio adnoddau a fyddai efallai’n ddefnyddiol i bobl eraill, byddem wrth ein bodd i glywed gennych chi.

Gweler ein tudalen Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth, ac os bydd gennych gwestiynau pellach neu os hoffech wybod mwy am y fenter, mae croeso i chi gysylltu â ni.